Verwijzers

De Wilde Vaart werkt samen met verwijzers uit wijkteams, Wmo-loket, reclassering, jeugdzorg en justitie. In het kader van de Participatiewet, de Wmo en regelingen bij justitie zijn arrangementen mogelijk. Deze hebben tot doel om jongeren van 17 jaar volwassenen tot 55 jaar door middel van een leer-werktraject in een nautische omgeving, te kwalificeren voor een betaalde baan en zelfstandig sociaal en maatschappelijk functioneren.

Ketenpartners kunnen jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar aanmelden voor het leer-werktraject. We bieden maatwerk om de individuele wensen en mogelijkheden van deelnemers te vertalen in het aantal dagdelen dat zij bij ons aan de slag gaan en in de inrichting van hun leer- en werkactiviteiten. We houden regelmatig overleg met de begeleiders van ketenpartners over de voortgang die deelnemers maken.

De dagactiviteiten bestaan uit een gezamenlijke start van de dag, instructie, onderhoud aan schepen, werkzaamheden in de werkplaats en op het terrein en gesprekken. Dit is een lerende omgeving die de deelnemers wordt geboden (ervarend leren). In de zomermaanden gaan we regelmatig varen.

De deelnemers worden dan aangesproken op ‘goed zeemanschap’ en helpen mee dat te doen wat nodig is om het schip veilig te laten zeilen. De begeleiders sturen de deelnemers hierbij aan. We zijn tijdens de zeiltochten op een klein oppervlak, uit de eigen bekende omgeving en eten, slapen, koken etc samen. Er is tijd voor gesprekken, oefeningen in sociale vaardigheden en gezellige momenten samen.

Vrijwilligers

Bij De Wilde Vaart helpen vrijwilligers om ambachtelijk werk, nautische kennis en zeilen deelnemers aan te leren. Vrijwilligers krijgen een introductie in het krachtgericht en ervarend werken. Zij hebben allen een VOG-verklaring. Vrijwilligers worden ingewerkt door medewerkers van De Wilde Vaart.

Samenwerkingspartners

De Wilde Vaart heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Fivoor, Reclassering Nederland, Leviaan en het Leger des Heils.

Stichting De Wilde Vaart is te vinden op de IFZO lijst onder Fivoor.

Een ieder die het maatschappelijk ondernemen wil uitbreiden of vragen heeft over ons werk kan dit via het contactformulier aangeven.

Passende indicatie is noodzakelijk. Vraag deze aan bij de gemeente (WMO) of bij de Reclassering (IFZO):

(FIVOOR|Stichting de Wilde Vaart  onder aannemerschap)|Noord Holland)

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patieënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen. hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Daarom biedt Fivoor de complete keten, waarin we iedere patiënt kunnen bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen opnieuw) de fout in gaan.

Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door een handicap of hun psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats.

Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Daarbij houden we rekening met de risico’s voor de samenleving en controleren we waar nodig.

Leviaan

Leviaan begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken. Dat doen ze vanuit de krachtenaanpak, een werkwijze die afgeleid is van de herstelgedachte. Ze coachen iemand waar kan en ondersteunen waar nodig bij alle facetten van het leven. Denk aan het leren omgaan met de kwetsbaarheden, het (weer) aangaan van sociale contacten en zinvolle activiteiten ter vervanging van of als opstap naar school of werk.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een beweging van geloof, liefde, hoop en perspectief. Een dak boven je hoofd, genoeg voedsel, iets te doen hebben, een nieuwe kans als je foute keuzes hebt gemaakt… het zijn basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan. Enkele honderdduizenden Nederlanders ontbreekt het hieraan. Het Leger des Heils maakt zich daarom sterk voor onderdak, zorg, werk en/of opleiding voor iedereen.

Hoe we werken

De Wilde Vaart heeft als basisbenadering de methodieken Krachtwerk en Ervarend Leren gekozen, in combinatie met een focus op goed zeemanschap en goed burgerschap . De Wilde Vaart heeft als uitgangspunt dat mensen zelf over krachten en mogelijkheden beschikken om het eigen leven weer vorm en inhoud te geven. De Wilde Vaart maakt gebruik van ervarend leren in combinatie met eigen kracht. Met name voor jong volwassenen is het al doende leren en daardoor tot gedragsverandering komen een effectief middel gebleken. Dat zij hierbij als zelfstandig individu veel over te zeggen willen hebben en wij hen als autonome en unieke personen zien, brengt ons tot de keuze voor herstelgericht werken volgens de methodiek Krachtwerk.

Trajectplaatsen

Leer-werktraject op de kadewerkplaats/schip van De Wilde Vaart

Bij de intake is leidend, dat de deelnemer gemotiveerd is om te werken in de nautische sector zoals vrachtvaart, zeilende chartervaart, visserij. Naast de dagactiviteiten krijgt de deelnemer de mogelijkheid tot het opdoen van ervaring en vaartijd, nodig voor het halen van eventuele vaardiploma’s, bijvoorbeeld voor matroos. Daartoe werken wij samen met Edumar.  Voor de deelnemer is het een keuze om invulling te geven aan de waarden en normen van ‘goed zeemanschap’. Immers, wanneer het schip vaart zijn zij de bootsmaten en deksmannen, die samen met de schipper verantwoordelijkheid dragen voor een veilige vaart.

De deelnemer doet ervaring, inzicht, kennis en kunde op om veilig te werken aan boord, voor een goede staat van onderhoud te zorgen van materiaal en uitrusting. Hij leert met metaal en hout te werken. Ook leert hij te letten op de veiligheid van anderen aan boord en in te grijpen waar nodig. Dit betekent een strakker regime dan over het algemeen aan de wal heerst. Het vraagt meer discipline en openstaan voor het opvolgen van aanwijzingen en opdrachten van de schipper en begeleiders.

Op open water moet je op elkaar kunnen vertrouwen én op het schip. De deelnemers leren dan ook het nodige omtrent navigatie, aan- en afmeren, ankeren, bedienen zeillieren en zeilen, vaarklaar maken schip, dek schrobben, vlaggenprotocol, onderhoud en omgang met mensen aan boord. Het schip is voor hen de lerende omgeving (ervarend leren) waar zij al doende en terugkijkende kunnen komen tot gedragsverandering. Al doende neemt de eigenwaarde, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid toe, alsook de ontwikkeling van vaardigheden.

De deelnemers hebben een slaapplaats aan boord en maken gebruik van de voorzieningen aan boord (sanitair, keuken e.d.).  De deelnemers die al iets langer in het traject zijn, vervullen een voorbeeldfunctie voor de deelnemers die net zijn gestart.

De deelnemers gaan kort na de start naar de keuring binnenvaart en krijgen na goedkeuring een dienstboekje. Tevens volgen gesprekken en worden de wensen en doelen van de deelnemers uit het begeleidingsplan omgezet in acties in het actieplan. Twee tot driemaal per week kijken de deelnemers met hun begeleider terug op de dagelijkse ervaringen en wordt gekeken wat nog nodig is voor het vervolg van het traject.

lees meer

Werkervaringsplaats op een extern schip, scheepswerf of ander aangesloten partner-bedrijf

Na een goed verlopen start op de werkplaats/schip van De Wilde Vaart krijgt de deelnemer de mogelijkheid om werkervaring op te doen op een binnenvaartschip, charterschip, vissersschip, scheepswerf of een ander partner-bedrijf, bijvoorbeeld een bedrijf dat scheepsonderdelen maakt. Hier loopt de deelnemer een half jaar tot een jaar mee. In geval van een schip, verblijft de deelnemer een periode aan boord, bv een week of twee weken. De deelnemer ontdekt hoe het werk in de branche waar hij zit, er van dag tot dag uitziet. Hij werkt verder aan zijn vaardigheden en bouwt een netwerk op. De (matrozen)opleiding van Edumar wordt doorlopen en voert deelnemer opdrachten aan boord uit. De schipper vinkt de opdrachten af en na een periode van minimaal 60 vaardagen als lichtmatroos kan deelnemer dan examen gaan doen. De schipper of leidinggevende maakt de deelnemer wegwijs op het schip of in het bedrijf en biedt begeleiding en huiselijkheid. Met enkele mensen op een schip, moet je het met elkaar goed hebben. Met regelmaat zijn er evaluatiegesprekken met de begeleider van De Wilde Vaart, die zowel met de deelnemer als met de schipper of leidinggevende spreekt. Na een goed verlopen werkervaringstraject, spannen de begeleider van De Wilde Vaart en de schipper of leidinggevende zich in om de deelnemer te ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan.

Perspectief

DWV divers6

Het perspectief voor de deelnemers is een baan in de nautische sector. Tijdens en na het traject kunnen de benodigde papieren en diploma’s worden behaald en vaartijd opgedaan. Het is zeer waarschijnlijk dat na het traject bij De Wilde Vaart er een vervolg is als matroos in de vrachtvaart of als bootsmaat in de (zeilende) chartervaart.

Het bedrijfsleven stelt vacatures beschikbaar, waar deelnemers van de Wilde Vaart met ondersteuning van hun begeleider op kunnen solliciteren.  De Wilde Vaart biedt desgewenst nazorg aan deelnemers die zijn uitgestroomd (baanbehoud) of tussentijds gestopt.

DWV divers6

Goed zeemanschap en goed burgerschap

We maken  gebruik van de regels, normen en waarden die voortkomen uit de nautische wereld: goed zeemanschap. Goed zeemanschap houdt in: persoonlijk verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat levens in gevaar komen, schade wordt veroorzaakt of de scheepvaart in gevaar wordt gebracht. Ook houdt het in, dat aan boord van een schip één bevelvoerder is: de schipper of kapitein. Orders die deze geeft, worden opgevolgd zonder uitstel of discussie. Dit is een andere manier van leidinggeven dan tegenwoordig gebruikelijk is. Minder participerend, minder democratisch. In de omgeving van een schip, waar veiligheid voorop staat, is dit de meest effectieve leiderschapsstijl. Reflectie, dialoog en eventueel een stevige discussie kunnen naderhand ruimte krijgen.

Buiten De Wilde Vaart hebben de deelnemers te maken met (goed) burgerschap. Het krachtgericht werken zal rekening houden met de normen en waarden die daarbij horen. Door middel van ervarend leren wordt teruggekeken op gedrag en vaardigheden en worden doelen gesteld voor de toekomst.

Burgerschap neemt een essentiële rol in: anderen ter verantwoording kunnen roepen en gebruik kunnen maken van burgerrechten en andere verworvenheden. Naast de rechten staan ook de plichten: het zelf verantwoording kunnen afleggen over het handelen en door anderen ter verantwoording kunnen worden geroepen. Alle burgers zijn formeel en juridisch gelijk. Respecteren en onderhouden van gemeenschappelijke waarden en normen.

Goed zeemanschap: het schip is een samenleving in het klein, waar de focus helder en duidelijk dient te zijn. Alles is erop gericht een veilige vaart voor iedereen, ook andere schepen, mogelijk te maken. Materiaal en uitrusting dienen in orde te zijn, de bemanning weet wat hen te doen staat en zal hierbij opdrachten en orders opvolgen. Tijdens de vaart is er een zekere hiërarchie nodig, waarin iedere rol en functie eigen taken en verantwoordelijkheden heeft. Samenwerking en vertrouwen hierbij zijn essentieel voor een veilige vaart.